Voorwaarden training

Onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op het van toepassing zijn van de ICT~Office Voorwaarden of op de voorwaarden NLdigital 2020.

Data Governance

Aanbiedingen gebaseerd op de voorwaarden NLdigital, klik hier.

Overige aanbiedingen, lees hieronder:

Op deze aanbieding zijn de modules Module AlgemeenModule Detacheringsdiensten (Module 7) en Module Opleidingen en Trainingen (Module 8) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

In aanvulling hierop, zijn hieronder nog een aantal specifieke opleidings -voorwaarden / -procedures benoemd:

Aanmelding

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs) is mogelijk via het aanmeldingsformulier of telefonisch. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden.

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Annulering door KVL

KVL Inspiratie Technologie B.V. (KVL) behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus/leergang/ training of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen. KVL bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Wordt een cursus geannuleerd dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. Deelnemer heeft het recht om kosteloos naar de eerstvolgende cursus te worden doorgeschoven of recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling:
Annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/ de cursus geen kosten; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en korter dan één maand voor aanvang van de training 50% van de overeengekomen prijs; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan twee weken voor aanvang van de training is men de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door KVL aangegeven bankrekening over te maken.

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met onze backoffice, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 010-7503550.
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mail via training@kvl.nl.
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
KVL streeft er naar klachten in onderling overleg, binnen de gestelde termijnen, op te lossen.
Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Alle geschillen welke tussen leverancier en cliënt ontstaan verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die van de desbetreffende overeenkomst het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag. Deze bepaling doet niets af aan het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen, onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De arbitrage vindt plaats te Haarlem.

Vertrouwelijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door KVL of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. KVL conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Certificaat

Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben bijgewoond ontvangen een “Certificaat van deelname”. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats.

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van KVL zijn beroepsopleidingen erkend door het CRKBO en kunnen vrijgesteld van BTW gefactureerd worden. Wel geldt een toeslag van 10% op facturen vrijgesteld van BTW.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Hoi, ik ben Bas.

Wij maken organisaties datagedreven. Maak vrijblijvend een afspraak, we helpen je graag op weg met Data & Analytics.

Neem contact op